Informace a pravidla pro účastníky meditačních kurzů v Buddhistickém centru Lesní klid (Shanta Vana)

Financování kurzu

 1. Poplatek za kurz, pokrývající nejnutnější náklady, se hradí převodem na účet (údaje budou uvedeny v zaslané faktuře) nebo v hotovosti na místě (je nutné předem oznámit). Platba probíhá tak, že před zahájením kurzu dostanete e-mailem fakturu vygenerovanou z účetního programu. Pokud budete chtít platit v hotovosti, v odpovědi na tento e-mail napište, že zaplatíte hotově na místě.
 2. Poplatek za kurz zahrnuje náklady na ubytování, stravu, daň z přidané hodnoty (10 % ze základu daně) a místní poplatek z pobytu (30 Kč osoba/den). V poplatku za kurz nejsou zahrnuty další poplatky jako např. poplatek za půjčení ručníku, čistého povlečení.
 3. Prosím pamatujte na dánu – finanční dar pro učitele a pro centrum. Kurzovné hradí jen nejnutnější náklady a učitel nepobírá za provázení praxí žádnou mzdu. Výše daru je zcela závislá na rozhodnutí dárce a jeho finančních možnostech, proto není stanovena žádná minimální výše. Pro účely obdarování budou v centru umístěny dvě krabičky.
 4. Finanční dar můžete poskytnout i převodem na účet centra č. 229113660 / 0600. Pokud chcete obdarovat přímo konkrétního učitele, do zprávy pro příjemce platby uveďte DÁNA nebo DAR + jméno učitele.

Storno podmínky

 1. Účastník kurzu, který vyplní přihlášku na meditační kurz, je závazně přihlášen a vztahují se na něj následující podmínky stornování pobytu.
 2. Ohlásí-li se účastník nejpozději 7 dnů před zahájením kurzu, není povinen hradit žádný poplatek. Pokud již uhradil poplatek za pobyt na kurzu nebo jeho část, celá uhrazená částka se účastníkovi vrátí převodem na účet, který pro tento účel nahlásí nebo z kterého byl poplatek uhrazen.
 3. Odhlásí-li se účastník nejpozději 6 až 2 dny před zahájením kurzu, je povinen uhradit 50 % základní výše poplatku za pobyt na kurzu.
 4. Odhlásí-li se účastník jeden den před zahájením kurzu nebo později, je povinen uhradit 100 % základní výše poplatku za pobyt na kurzu.
 5. Výše uvedené storno poplatky mohou být prominuty zcela nebo zčásti, pokud ke zrušení účasti na kurzu došlo v důsledku vážného onemocnění či úrazu účastníka nebo jeho rodinného příslušníka, k úmrtí jeho rodinného příslušníka nebo v důsledku zásahu vyšší moci (živelní pohromy apod.). Na prominutí storno poplatku není právní nárok.
 6. Výše uvedené storno poplatky není účastník povinen hradit, pokud za sebe nabídne náhradníka.
 7. Pro účely těchto storno podmínek se myslí
  1. zahájením kurzu den oficiálního zahájení kurzu zveřejněného v informacích o kurzu na webových stránkách shantavana.sasana.cz (nejedná se o den zahájení pobytu účastníka, pokud je přihlášen na kratší pobyt),
  2. základní výší poplatku za pobyt na kurzu částka zahrnující pouze náklady za ubytování a stravu, přičemž pro účely výpočtu storno poplatku tato částka nezahrnuje místní poplatek z pobytu.

Doprava a ubytování na kurzu

 1. Dopravu si zajišťují účastníci sami. Dle aktuální situace lze dohodnout vyzvednutí v centru Malé Skály. V případě problémů s dopravou do centra volejte organizační podporu (aktuálně číslo +420775717417). Popis cesty naleznete zde.
 2. Kurz je zahájen v 17:00 hodin večeří (většinou polévka s chlebem). Příjezd je možný cca od 14:00 h. Kurz je zakončen obědem ve 12:00 h (odjezd během odpoledne). Snažte se prosím dorazit včas nebo pozdější příchod včas nahlaste na e-mail shantavana@sasna.cz nebo v den zahájení kurzu na číslo 602466552. Před odjezdem, většinou dopoledne, probíhá společný úklid používaných prostor.
 3. Ubytování na kurzu je zajištěno v prostorách tří starších, částečně zrekonstruovaných chalup (dle naplněnosti kurzu). K dispozici jsou více-lůžkové pokoje. Pokud je volná temná místnost, lze ji použít k ubytování jako jedno nebo dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením. Na dvou chalupách (B, C) je k dispozici 2x WC a 2x sprcha (sprchový kout nebo vana). Na chalupě A jen 1 WC a 1 sprcha (vana).
 4. Ubytováni jsou ženy a muži zvlášť, výjimku lze učinit pro páry.
 5. Spaní je možné na postelích nebo futonech (umístěných na dřevěných rohožích). V centru je za jednorázový poplatek ve výši 50 Kč k dispozici čisté povlečení. Je samozřejmě možné si dovézt vlastní.
 6. K dispozici jsou meditační podložky i polštáře, samozřejmě je možné dovézt si vlastní. Sezení na židli nebo klekačce je možné (v centru jsou k dispozici pouze židle).

Stravování na kurzu

 1. Strava na kurzu je vegetariánská, respektive je vždy k dispozici i vegetariánská varianta, pokud by bylo vařeno nevegetariánsky.
 2. Nejsme schopni připravovat jinou než vegetariánskou stravu. Není problém oddělit část připravené stravy tak, aby splňovala podmínky dalších diet (veganské, bezlepkové, makrobiotické apod.). Nebude-li to však možné, musí si účastník zajistit stravu z vlastních zdrojů.
 3. V centru je možné přechovávat vlastní potraviny z důvodu dodržování speciální diety (viz výše), je však nutné pamatovat na to, že prostor v lednici je přednostně rezervován pro účely skladování potravin centra. Případně je možné si dovézt vlastní přenosnou lednici, toto je však nutné konzultovat předem z důvodu mírného navýšení poplatku za kurz pro účely pokrytí nákladů na elektrickou energii.
 4. Strava se podává třikrát (snídaně, oběd, večeře) nebo dvakrát (snídaně, oběd) denně, záleží vždy na rozhodnutí konkrétního učitele. Je zakázáno bez předchozí domluvy odebírat stravu ze společných zásob mimo předem stanovené přestávky na jídlo. Pokud někdo musí ze zdravotních důvodů přijímat stravu častěji, lze dohodnout výjimku. Pro tento účel bude dotyčnému strava připravována častěji (pokud to naše personální kapacity umožní) nebo mu bude umožněno připravit si stravu ze společných potravin mimo stanovené přestávky na jídlo.

Pravidla pobytu na kurzu

 1. V prostorách centra Shanta Vana se dodržuje následujících pět etických předsevzetí:
  1. Zdržování se zabíjení nebo zraňování živých bytostí.
  2. Zdržování se braní toho, co nebylo darováno.
  3. Zdržování se lživé a zraňující mluvy.
  4. Zdržování se sexuálních aktivit.
  5. Zdržování se požívání alkoholu nebo jiných obdobných omamných látek za účelem zatemňování mysli.
 2. Na některých kurzech se může dodržovat ušlechtilé mlčení nebo další pravidla (jako např. zdržování se přijímání pevné stravy po poledni). Toto záleží na rozhodnutí učitele, o kterém budou účastníci kurzu předem informováni. Na většině kurzech se však dodržuje pouze pět předsevzetí a zdržování se jen hlasité a zbytečné mluvy.
 3. Prosím respektujte instrukce učitele, není vhodné přijet na kurz s tím, že si budete provádět svou vlastní praxi. V prostorách centra je možné provádět pohybové aktivity k uvolnění těla od dlouhého sezení. Respektujte prosím ostatní praktikující a tuto činnost provádějte tak, abyste je nerušili.
 4. V meditační místnosti a při výkladu učení se dodržují tradiční pravidla vyjadřující respekt vůči Buddhově nauce a učiteli. Není proto vhodné natahovat nohy směrem ke zpodobnění Buddhy nebo k učiteli. Ve vnitřních prostorách centra je vhodné používat oblečení, které zakrývá kolena a ramena a nezdůrazňuje příliš vyzývavost těla.
 5. Účastníci kurzu se částečně zapojují do chodu centra – společná práce během tzv. pracovní periody (karma jóga). Jedná se zejména o pomoc kuchařovi (např. krájení zeleniny před obědem) nebo pomoc s méně náročnými pracemi v centru (např. hrabání posekané trávy, rytí zahrady, pletí záhonků, rovnání dřeva). Pracovní perioda nebývá delší než hodinu denně. Společná práce je součástí duchovní praxe a v některých tradicích se jedná o neodmyslitelnou součást společné meditační praxe (v zenu tzv. samu). Organizátor kurzu rozhodne, zda účastníkům kurzu práci přidělí nebo zda vyvěsí seznam prací, na které se mohou účastníci hlásit dle vlastního uvážení.
 6. Účastníci kurzu se v přiměřené míře zapojují i do organizace kurzu. Tato činnost spočívá zejména v umytí a utření nádobí po společném jídle, zvonění na ranní budíček a případně i zvonění před začátkem meditační periody. Opět organizátor kurzu můžu práci přidělit, většinou se však dává přednost tomu, aby se účastníci dobrovolně přihlásili dle vyvěšeného rozpisu.
 7. Na účastníky kurzů se vztahuje i návštěvní řád centra, pokud tyto informace a pravidla nestanoví jinak.